• www.inkwellwriters.ie

Ardán do Dhrámadóirí san Ailéar

Writing.ie | Magazine | Ag Scríobh

Ba mhór ag Institiúid Téatair na hÉireann (ITI) agus Foras na Gaeilge iarratais a fháil ó
dhrámadóirí/amharclannaithe Gaeilge atá ag teacht chun cinn ar spéis leo bheith páirteach sa tríú
sraith de chlár Six in the Attic na hInstitiúide. Scéim Chomhpháirteachais Acmhainne na Comhairle
Ealaíon atá ag maoiniú Six in the Attic agus is é Foras na Gaeilge atá ag maoiniú an tsliotáin
bhreise Ghaeilge seo.

Tá spás acmhainne ar fáil ar an urlár uachtarach d’fhoirgneamh an ITI ar 17 Sráid Eustace. Cuirtear
sé cinn de ‘faighneoga’ ar fáil ann d’ealaíontóirí agus do chompántais. Beidh teacht ag gach
drámadóir/amharclannaí ar raon acmhainní riaracháin agus ar shaineolas fairsing inmheánach a
chuirfidh ar a gcumas dul i mbun oibre ar a gcuid tionscadal, smaointe a thaiscéaladh agus a
fhorbairt, agus plé agus comhoibriú a dhéanamh le healaíontóirí eile. I measc na n-acmhainní
riaracháin a bheidh ag gach ‘faighneog’ beidh deasc agus WiFi saor in aisce, soláthar míosúil
fótachóipeála agus priontála, tréimhse ama dhá uair sa mhí i seomra mór cruinnithe (spás
cruthaitheach idéalach a d’oirfeadh do cheardlanna, do roghnú aisteoirí, do chruinnithe léirithe
agus do phleanáil ealaíonta) agus teilgeoir agus scáileán (ach iad a iarraidh).

Le cois na n-acmhainní fisiceacha, beidh tacaíocht leanúnach agus meantóireacht ar fáil ón ITI, i
bhfoirm chomhairle saineolach ar nithe mar iad seo a leanas: pleanáil ealaíonta agus pleanáil
straitéiseach, fiontraíocht, idirbheartú conartha, bainistíocht cearta, líonrú, forbairt ghairmiúil,
camchuairteanna, próisis iarratais, scéimeanna maoinithe agus bainistiú párolla agus buiséid.

Riachtanais
• Ní mór do gach drámadóir/amharclannaí togra gairid scríofa (suas le 500 focal) a sholáthar, ina
mbeidh cur síos ar a bhfuil i gceist acu a bhaint amach sa tréimhse idir Eanáir – Nollaig 2013, mar
aon le CV ina mbeidh cuntas ar na gníomhaíochtaí gairmiúla amharclainne is déanaí a raibh siad
páirteach iontu.

• Ní miste a rá nach nglacfar le hiarratas uait ar bheith páirteach i Six in the Attic más amhlaidh go
bhfuil tú rannpháirteach cheana féin i scéim chomhpháirteach acmhainne eile de chuid na
Comhairle Ealaíon, mar shampla Project Catalyst, Dublin Fringe Festival LAB nó Rough Magic
SEEDS/Hub.

• Ba cheart iarratais a sheoladh chuig Claire O’Neill, Bainisteoir Ginearálta le r-phost chuig
coneill@irishtheatreinstitute.ie

An Lá Deiridh le haghaidh Iarratas
• Dé Luain 26 Samhain 2012 @ 5pm

Admháil
• Admhófar i r-phost gach iarratas a gheofar. Mura bhfaigheann tú r-phost uainn, cuir glao orainn
le bheith cinnte go bhfuaireamar d’iarratas.

Institiúid Téatair na hÉireann, 17 Sráid Eustace, Barra an Teampaill, Baile Átha Cliath 2 Teil: +353 1 670 4906
Uimh. CBL. 6358199D
admin@irishtheatreinstitute.ie
www.irishtheatreinstitute.ie

  • www.designforwriters.com
  • allianceindependentauthors.org

Subscribe to our newsletter

Get all of the latest from writing.ie delivered directly to your inbox.

Featured books